Educatief partnerschap

Educatief partnerschap

Educatief partnerschap

Onder educatief partnerschap verstaan we, dat ouders en de school elkaar ondersteunen en proberen hun bijdragen zo veel mogelijk op elkaar af te stemmen. Doel is het leren, de motivatie en de ontwikkeling van de kinderen te bevorderen. De term partnerschap geeft aan dat de relatie een wederzijds karakter heeft. Het gaat niet alleen om een beweging van ouders richting de school, maar ook om een beweging van de school richting de thuissituatie. Het kind staat hierbij centraal. Het idee achter educatief partnerschap is dat ouders en school hun ervaringen en kennis allebei inzetten en als partners gelijkwaardig zijn. Ze kunnen samen zo meer bereiken voor het kind dan ieder afzonderlijk.

De samenwerking tussen ouders en school vindt plaats op pedagogisch en didactisch gebied. Pedagogische samenwerking betekent dat school en ouders afspraken maken over opvoedkundige kwesties als straffen/belonen, en normen en waarden bijbrengen. Bij didactische samenwerking kan het onderwijs verbeteren door ouders goed te informeren, verwachtingen uit te spreken naar ouders en deze in te schakelen bij het leerproces van hun kind. 

Hoe worden ouders betrokken bij wat er speelt op school?

  • Door het voeren van rapportgesprekken met de ouders in aanwezigheid van de kinderen streven we naar een betere afstemming tussen thuis en school. Deze gesprekken vinden plaats vanaf groep 5. Zo willen we ook de kinderen meer betrekken bij hun eigen leerproces.
  • Gedurende het jaar organiseren we enkele koffie/thema ochtenden over schoolgerelateerde onderwerpen om zo de ouderbetrokkenheid te versterken. Het doel van de koffie/thema ochtenden is m.n. gericht op het uitwisselen van kennis en ervaringen over het geplande onderwerp.
  • Aan het begin van het schooljaar is er een informatieavond over het betreffende schooljaar, gericht op wederzijdse kennismaking en informatieoverdracht.
  • Indien van toepassing worden ouders altijd uitgenodigd voor een SOT (schoolondersteuningsteam) overleg. Een gesprek met externe deskundigen over het kind om gezamenlijk te beslissen welke ondersteuning geboden kan worden en/of welke vervolgstappen ondernomen kunnen worden.
  • Ouders krijgen twee keer per jaar de gelegenheid om een kijkje in de klas te nemen. Eén keer hiervan zal een ‘Kanjerles’ zijn die de ouders kunnen bijwonen.
  • Het technisch lezen in de groepen 3, 4 en 5 wordt versterkt door de inzet van ouders. Aan het begin van de ochtend lezen ouders met individuele kinderen. De groepsleerkrachten geven aan wat de ouders met de kinderen lezen.
  • De oudervereniging helpt de school o.a. met de organisatie van de verschillende festiviteiten op school.